De vorderingen van het Recreatieterrein in Middelstum

         

Recreatieterrein Middelstum

 

 

Plan van Aanpak

 

 

20 juli 2006

 

 

 

 

Inhoud:

 

 

 

 

 

 

            Hoofdstuk                           Titel                                                               Bladzijde

 

 

                        1                                  Inleiding                                                                      2

 

                        2                                  De reden van het bestaan van de Stichting:                3

 

                                   Bijlage: 1         Brainstormsessie basisscholen

 

                        3                                  Filosofie van het ontwerp                                            4

 

                                   Bijlage: 2         Plankaart bestaande situatie

 

                        4                                  Het ontwerp                                                                 5

 

                                   Bijlage: 3         Plankaart nieuwe situatie                                            7

 

                        5                                  Memo                                                                         10

 

                                   Bijlage: 4         Impressie Dug-out                                                     

 

 

 

 

 

 

Stichting Recreatieterrein Middelstum

Plan van aanpak.

 

1: Inleiding:

 

 

 

 

 

 

 

 

Ommelander Courant 31 maart 2005

 

Met bovenstaand persbericht is in een klap duidelijk waar het allemaal om gaat in dit plan van aanpak. Sinds meer dan een jaar is een groep enthousiaste Middelstummers op initiatief van de stichting Dorpsbelangen en de IJsbaanvereniging Middelstum en met ondersteuning van het Huis voor de Sport in overleg met de gemeente een plan aan het ontwerpen voor de zomerinrichting van het ijsbaanterrein te Middelstum. E.e.a. met behoud van de ijsbaanfunctie in de vorstperiodes.

In dit plan van aanpak leest u welke doelstellingen de Stichting Recreatieterrein Middelstum heeft, op welke wijze zij deze denkt te realiseren en tegen welke kosten. Eveneens kunt u lezen hoe de initiatiefgroep zorg heeft gedragen en zal blijven dragen voor een breed draagvlak voor het plan. Draagvlak dat onontbeerlijk is, om het succes van de activiteiten te kunnen garanderen, bij ontwikkeling van de plannen en bij het onderhouden van het terrein.

 

 

 

 

 

2: De reden van het bestaan van de Stichting: de ideële doelstelling.

 

2.1: Welke impact wil de Stichting met haar activiteiten op de omgeving hebben? 

De Stichting Recreatieterrein Middelstum richt zich op het verbeteren van de leefbaarheid van het dorp en haar omgeving.

Middelstum heeft behoefte aan een plek (plein) waar alle leeftijdsgroepen (van 4- 80 jaar) op het gebied van sport en recreatie terecht kunnen. Een plek waar voor jong en oud bepaalde sport- en recreatievoorzieningen zijn. De Stichting ziet mogelijkheden om positief bij te dragen aan het leefklimaat voor jongeren in de omgeving, om bruggen te slaan tussen jongeren en volwassenen en om ouderen mogelijkheden te bieden zich sportief te ontspannen.

De inspanningen van de Stichting zullen als positief neveneffect hebben dat jongeren in het dorp zich niet langer hoeven op te houden op plekken waar zij door andere bewoners als "overlast" ervaren worden. Het recreatieterrein vormt een goed alternatief voor een hangplek.

 

2.2: Hoe denkt de Stichting deze impact te realiseren?

De Stichting wil in samenwerking met vrijwilligers een recreatieterrein met verschillende sport en ontspanningsfaciliteiten ontwerpen, maken en exploiteren.

Bij de ontwikkeling van het plan voor het recreatieterrein zijn de uiteindelijke gebruikers medeverantwoordelijk gemaakt voor het ontwerp. Zo hebben de basisscholen in het dorp hun ideeën ingebracht (zie bijlage: 1 Brainstormsessie) en is de jeugd in de gelegenheid gesteld om mee te denken tijdens een "brainstormsessie" over het terrein.

 

 

Bijlage 1

 

 

Niet alleen zijn hun wensen en ideeën geïnventariseerd, eveneens is nadrukkelijk gevraagd of de jeugd bereid zou zijn om mee te werken aan de realisatie van de plannen. Een enthousiast JA was hierop hun antwoord. Hierdoor zal een collectief gevoel van verantwoordelijkheid gaan ontstaan. Het recreatieterrein wordt als het ware voor en door de gebruikers zelf gerealiseerd. Het terrein moet iets worden waar de gebruiker trots op is en dus voorzichtig mee omgaat. Het proces van ontwikkelen van het terrein kan (en geeft nu al) een enorme impuls geven aan dit gevoel van verantwoordelijkheid.

Bij de daadwerkelijke aanleg van het terrein is het de bedoeling dat jongeren onder supervisie en begeleiding van ervaren ouderen de gereedschappen ter hand nemen en de handen uit de mouwen steken. Jong en oud leveren ieder vanuit hun eigen ervaring en kunnen een bijdrage. De ontwikkeling van het terrein zal voor sommigen zelfs een uitweg zijn voor verveling en hen het gevoel geven iets nuttigs en zinvols te doen. Dit geldt voor zowel jong als oud.

 

Ook bij de exploitatie is het de bedoeling de gebruiker een duidelijke rol te geven. Op die manier blijft het terrein een collectieve verantwoordelijkheid

 

2.3: Investeringen:

De totale investeringen bedragen om en nabij de 100.000 euro. (Zie voor specificatie bijlage: 5 Begroting)

 

2.4: Organisatie na realisatie:

Indien er na toestemming van de gemeente en het vinden van financieringsbronnen door middel van fondsenwerving uiteindelijk een recreatieterrein gerealiseerd is, begint het echte werk pas. Het recreatieterrein wordt pas een succes als er voldoende vrijwilligers zijn, die bij kunnen dragen aan de exploitatie van het terrein. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij reeds bestaande organisaties zoals de verschillende verenigingen in het dorp. De kennis en ervaring van deze verenigingen kan heel goed bijdragen aan het realiseren van een dergelijk netwerk van vrijwilligers. Een eerste inventarisatie bij de verenigingen laat zien dat deze bereid zijn om een bijdrage te leveren en voor zichzelf al ideeën hebben over hoe zij zelf kunnen profiteren van het terrein. (Hierbij valt te denken aan jaarlijkse 10 kampen etc., maar ook de eventuele opbrengsten van de exploitatie van de kantine tijdens evenementen.) De jeugd van Middelstum zal betrokken worden bij de uitwerking van de definitieve plannen; het contact met (een deel van) de gebruikers van het veld komt op deze manier tot stand. Met de voetbalclub is overleg geweest omdat die het veld al jaren als trainingsveld gebruiken. De coördinatie van alle activiteiten zal in de toekomst de verantwoordelijkheid blijven van het stichtingsbestuur. Buiten de activiteiten om zal het stichtingsbestuur alert zijn maar niet actief toezicht houden. Het betreft hier een openbare ruimte, waar iedereen zich dient te gedragen.

 

2.5: Onderhoud en exploitatie:

Bij de ontwikkeling van het plan is voortdurend rekening gehouden met toekomstig onderhoud van het terrein. De materiaalkeuze is gericht geweest op duurzaamheid en gering onderhoud tegen minimale kosten. In de winterperiode zullen de materialen opgeslagen worden op het aangrenzende terrein van de Groninger pijpenhandel, die hiervoor ruimte beschikbaar heeft gesteld. De vrijwilligers van de Stichting zullen in de winterperiode zorg dragen voor het regulier onderhoud en een vliegende equipe zal zorgen voor ''spoed'' onderhoud. Door middel van donateurschap kan dit worden bekostigd. Gedurende de zomermaanden is onderhoud niet noodzakelijk anders dan zoals het nu reeds geschied. Het regelmatig maaien van de velden is nog steeds noodzakelijk. Afhankelijk van jaarlijkse kosten van het maaien kan de stichting overwegen dit in eigen beheer te gaan doen.

 

2.6: Processtappen na akkoord door Gemeente:

Processtappen na akkoord gemeente Loppersum: (het besluit en de eventuele benodigde toezegging van de vergunning zal vallen in de raadsvergadering van november 2006)

 

1 Fondsenwerving *

2 Uitwerken ontwerpplannen in bouwplannen

3 Materiaal en toestel keuzes maken

4 Bestellingen doen

5 Jeugd erbij betrekken voor het realiseren van het recreatieterrein

6 Uitvoering

 

planning: datum punt 1 t/m 5 voor eind maart 2007

punt 6 vanaf maart 2007

 

*Het SNS Fonds Middelstum heeft op 22 december 2005 een bedrag van € 24.000,--

Beschikbaar gesteld als bijdrage in de financiering. Het SNS Fonds Middelstum is bereid dit bedrag te verhogen indien de Gemeente Loppersum eveneens een bijdrage levert en een aantrekkelijke ‘’jongerenontmoetingsplek’’ gerealiseerd kan worden.

(Zie bijlage: 8 brief SNS Fonds Middelstum ref. Nr. AP 528-1 d.d. 22-12-2005.)

 

3: Filosofie van het ontwerp:

 

3.1: Ligging:

Het plangebied ijsbaanterrein in Middelstum is gelegen aan de westzijde van het centrum van Middelstum. Aan de noordzijde grenzend aan de Burgemeester F. van Ankenweg, aan de zuidzijde grenzend aan een groenstrook achter de woningen gelegen aan de Korenlaan. Aan de Westzijde grenzend aan de Ploegersweg. (zie bijlage: 3 Plankaart bestaande situatie)

Het open en groene karakter van dit plangebied, met een totaal oppervlak van 1,5 hectare, vormt een waardevolle en karakteristieke entree van Middelstum. Het ligt als een taartpunt ingebed in de radiaire structuur van ons wierde dorp. De fraaie aaneenschakeling van weidelandschap, het Boterdiep, een oude trekvaart uit de zeventiende eeuw, het haventje met helling en aanlegplaats, vormen samen met het plangebied een ideaal decor voor het te realiseren recreatieterrein. Het groene karakter van het gebied zal na realisatie van het recreatieterrein niet veranderen. Te plaatsen objecten zullen de hoogtegrens van 3 meter boven maaiveld niet overschrijden.

 

3.3: Entree:

Om het recreatieterrein te bereiken kan gebruik worden gemaakt van de bestaande toegang.

Namelijk via de Korenlaan bij het kantinegebouw van IJsvereniging Middelstum.

 

Bijlage 2

 

 

3.4: Knelpunten huidige situatie:

Het ijsbaanterrein in Middelstum is een door de gemeente Loppersum goed onderhouden groengebied in het dorp. Echter voor een optimaal gebruik van dit gebied naast het schaatsen in de winter zijn een aantal grondige aanpassingen noodzakelijk.

 

 

 

 

3.5: Gewenste situatie:

 

 

 

 

 

Kortom, een sport- en recreatieterrein waar alle leeftijdsgroepen ( van 4-80 jaar) het hele jaar door terecht kunnen.

 

 

4: Het ontwerp:

 

4.1: ''top 10'' / programma van eisen:

Uit de ideeën aangedragen door kinderen van de basisscholen en jeugd in het dorp

selecteerde de werkgroep een top 10 aan mogelijkheden voor het terrein.

Het programma van eisen. (zie bijlage:  Plankaart nieuwe situatie

  

    - skatebaan met diverse attributen (half pipe, springschans, grindbox, rail)

    - voetbalveld (terrein eerst egaliseren) + een muur met gaten

    - basketbalveld (harde ondergrond)

    - atletiekbaan/ survivalbaan

    - tafeltennistafel

    - volleybalveld (zand of gras)

    - overkapping (hut) + picknicktafels

    - overig (vuilnisbakken, klok)

  

   Daarnaast hebben we nog twee opties:

    * trampoline                 aspect veiligheid; wel of niet doen?

    * klimmuur

*Aanvulling d.d. 20-07-2006:

Vanuit aspect veiligheid is door de Stichting Recreatieterrein Middelstum besloten de trampoline en de klimmuur niet in het definitieve plan mee te nemen.

De Tafeltennistafel komt eveneens te vervallen. (Op het speelterrein nabij de Appelhof te Middelstum

Is een jaar geleden al een tafeltennistafel geplaatst en voldoet prima.)

4.2: Structuur:

Met dit ontwerp kan een duidelijk leesbare structuur in het plangebied worden aangebracht, waardoor de contouren van de ijsbaan ook wanneer er geen ijs ligt nog zichtbaar zijn.

Hiermee krijgt het totale terrein een duidelijke richting en een meer menselijke maat.

 

4.3: ''Ruggengraat'':

Op de hoofdas van de ijsbaan (400 meterbaan) is een denkbeeldige lijn getrokken.

Op deze lijn zijn de verschillende ondergronden (zand voor beachvolleybal, asfaltbeton voor basketbal en skaten) gelegen.

 

4.4: Middenstip of circuspiste:

Aan de westzijde bij de kantine van de ijsbaanvereniging Middelstum wordt een cirkel aangelegd met een diameter van 25 meter gevuld met zand.

Hierdoor ontstaat een middenstip of circuspiste waar o.a. één  beachvolleybalveld ( 9 x 18 m) kan  worden uitgezet. Ook kunnen hier kindervoorstellingen worden gehouden, verspringen (10 kamp) of gewoon spelen met zand.

Deze ‘’zandpiste’’ is juist hier gepland om de voetballende jeugd meer naar het middelterrein te dwingen.

Zo blijft het clubhuisgebouw van de ijsbaanvereniging Middelstum zo veel mogelijk buiten schot.

 

4.5: Hoezo hangplek ?:

Een verharde ondergrond van dichtasfaltbeton vormt het plein waarop naar hartelust kan worden geskate op de halfpipe, springschans, grindbox of rail. Dit plein volgt aan de westzijden met een straal van 18 meter de binnenbocht van de ijsbaan. Om even op adem te komen staat midden in de bocht de Dug-out

schuilhoek ( zie schetsplan presentatiebladen 1,2 en 3) in de luwte van de omringende bomen en struiken.

De schuilhoek is demontabel en opgebouwd uit drie hoofd onderdelen, nl. 1) zitelement, 2) kolommen,

3) kap. De schuilhoek wordt niet hoger dan 3 meter boven de verharde ondergrond. Materiaalkeuze zal zodanig zijn dat het geheel onderhoud- en vandalismevrij word uitgevoerd. Verder is op het plein een basketbalveld (15 x 28 m) uitgezet. De belijning is onder deskundige begeleiding door de jeugd zelf aangebracht..

 

            

 

 

      

 

Bijlage 4:

  

4.6: Grasmat:

Om lekker te kunnen voetballen of volleyballen is een mooie vlakke grasmat geen overbodige luxe.

Hiervoor is ruimte gereserveerd aan de oostzijde van het terrein.

Met twee verplaatsbare jeugddoelen een muur met gaten kunnen de voetballers al uit de voeten.

 

4.7: Leefbaar overleven:

Wie echt aan zijn/haar conditie wil werken kan voortaan loos op de survivalbaan, op de uiterste hoeken van het terrein zijn een vijftal hindernissen / fitnesstoestellen geplaatst.

Deze toestellen zijn geschikt voor alle leeftijdsgroepen, zowel jong als oud. Ieder toestel is ontwikkeld om

bepaalde spiergroepen te versterken.

Alle toestellen zijn demontabel bevestigd op een betonnen verankering in de grond.

En voldoen aan de Europese norm EN 1176 en EN 1177 (NNI ) De NEN 1176 -1 t/m -7 (speeltoestellen) en NEN 1177 (bodem-materialen)

 

 

 

5:Memo

Inleiding

Op initiatief van Stichting Dorpsbelangen is voor het dorp Middelstum (en de andere dorpen van de oude gemeente Middelstum) een dorpsvisie gemaakt. Deze dorpsvisie geeft aan op welke wijze de inwoners van het dorp naar de toekomst kijken. Wat gaat goed wat en wat kan beter? Als één van de verbeterpunten is naar voren gekomen dat het dorp te weinig ruimte biedt voor de jeugd. Een werkgroep is met dit verbeterpunt aan de slag gegaan. Als vrij snel kwam het idee naar voren ‘iets’ met het ijsbaanterrein te gaan doen. Het doel van het terrein in de winter is duidelijk; maar wat kun je met deze plek in de zomer? Vanaf dit punt is het balletje gaan rollen. De werkgroep en het Huis voor de Sport hebben de jeugd, de basisscholen, de omwonenden, de verenigingen uit het dorp en de gemeente betrokken bij het maken van een plan. De werkgroep is inmiddels een stichting met een stichtingsbestuur geworden en de ideeën zijn uitgewerkt tot een professioneel, goed onderbouwd plan. Het voorbereidende werk is gedaan; hoe nu verder?

 

Uitkomsten vorig overleg

Naar aanleiding van het vorige overleg tussen gemeente en de werkgroep Recreatieterrein Middelstum is een lijst met aandachtspunten opgesteld. Aan de hand van deze punten is in de afgelopen periode het nodige uitgezocht/onderzocht. In het onderstaande worden deze punten langsgelopen;

 

In het bijzonder dient nog te worden stilgestaan bij de dug out/JOP. De voorgestelde plek vraagt een extra investering van ongeveer € 15.000,-- in de vorm van een hekwerk. Door het aanbrengen van een tunnel van hekken krijgt het geheel een erg onaangenaam karakter. Daarbij komt dat de aanwezigheid van jongeren in combinatie met het aangroeien van ijs niet gelukkig is in de ogen van de ijsbaanvereniging. Het stichtingsbestuur is daarom afgestapt van het realiseren van de dug-out/JOP op deze plaats. Het plan is aangepast in die zin dat de dug-out is verplaatst naar de rand van het verharde gedeelte. Consequentie hiervan is dat de plek niet het gehele jaar beschikbaar is voor de jeugd. Dit is echter geen groot nadeel aangezien, zoals in andere plaatsen ook blijkt, een JOP in de winter niet tot nauwelijks wordt gebruikt. 

 

Conclusie

Gelet op het voorgaande is de conclusie van de Stichting Recreatieterrein Middelstum dat de planvorming is afgerond; wij willen dan ook graag verder. Van de gemeente vragen we, om kort te gaan, twee dingen. Als eerste toestemming om het plan uit te voeren zodat de fondsenwerving en de voorbereidingen voor de uitvoering kunnen worden gestart en als tweede een bijdrage in de realisatiekosten.

 

Middelstum

16-07-2006